MOTIE benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023

Constaterende dat:


• Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige, en argumentatieve tekortkomingen constateert in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid;
• Uit het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen¹ blijkt, dat het ammoniakbeleid niet heeft geleid tot een aantoonbare afname van ammoniak in de lucht, aangezien daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht sinds 1993 geen duidelijke trends omhoog of omlaag laten zien;
• De landbouwsector sinds begin jaren negentig allerlei kostbare maatregelen heeft genomen om de uitstoot van ammoniak te beperken, zoals het ondergronds aanbrengen van mest, het afdekken van mestsilo’s en het aanpassen van stalvloeren;

Overwegende dat:
• het ammoniakbeleid wetenschappelijk niet goed onderbouwd is;
• Het ammoniakbeleid kostbaar is en totaal niet effectief;
• Het schrappen van de PAS door de RvS hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot het herzien van het ammoniakbeleid van de provincie;
Verzoeken GS:
• Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen te betrekken bij (toekomstig) provinciaal ammoniakbeleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant