Motie onderzoek cameratoezicht in het buitengebied Bestuursakkoord 2019-2023

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023

Constaterende dat:


• Brabant landelijk koploper is qua drugsdumpingen;
• Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar in Brabant op 83 plekken drugsafval is gevonden en dat 2016 en 2017 samen piekjaren waren als het om drugsdumpingen gaat;
• Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;

Overwegende dat:
• De problematiek van drugsdumpingen hardnekkig is;
• Drugsdumpingen tot ernstige milieuverontreiniging kunnen leiden;
• Verschillende toezichthoudende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap aan hebben gegeven dat cameratoezicht een ondersteunend middel kan zijn bij de preventieve en repressieve aanpak van drugsafval;

Verzoeken GS:
• Om te onderzoeken in welke gebieden van het Brabantse buitengebied de inzet van cameratoezicht haalbaar is en kan bijdragen aan preventieve en repressieve aanpak van drugsafval;
• Om de eventuele kosten van het plaatsen van camera’s in deze specifieke gebieden in kaart te brengen;
• In overleg te treden met o.a. justitie, politie, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties en met hen te bespreken of cameratoezicht in het buitengebied in beleid kan worden gegoten en in hoeverre de provincie hieraan een bijdrage kan leveren;
• De uitkomsten hiervan te rapporteren, zodat PS een afgewogen oordeel kan vellen over de mogelijkheid tot uitbreiding en aanscherping van het (camera)toezicht in bossen en het buitengebied;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant