MOTIE intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van  het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• het Natura 2000 beleid een zware claim legt op de ontwikkelingen in de agrarische sector, de infrastructuur en de economie;

Overwegende dat:
• Het schrappen van de Natura 2000 gebieden een einde maakt aan de “stikstofproblematiek”;
• Volgens artikel 2.1 lid 7 van de Wet natuurbescherming de minister een besluit tot aanwijzing van een Natura2000 gebied kan wijzigen of geheel of gedeeltelijk kan intrekken;
• Dat in het verleden bij de gebieden Teeselinkven in Gelderland en Boddenbroek in Overijssel de aanwijzingen tot natura 2000 gebieden zijn geschrapt;

Dragen GS op:
• om de minister te verzoeken om te bevorderen om voor alle Brabantse Natura 2000 gebieden de aanwijzing in te trekken

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant