MOTIE onderzoek naar intrekken aanwijzingen Natura 2000 gebieden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• het Natura 2000 beleid een zware claim legt op de ontwikkelingen in de agrarische sector, de infrastructuur en de economie;

Overwegende dat:
• Het schrappen van de Natura 2000 gebieden een einde maakt aan de “stikstofproblematiek”;
• Volgens artikel 2.1 lid 7 van de Wet natuurbescherming de minister een besluit tot aanwijzing van een Natura2000 gebied kan wijzigen of geheel of gedeeltelijk kan intrekken;
• Dat in het verleden bij de gebieden Teeselinkven in Gelderland en Boddenbroek in Overijssel de aanwijzingen tot natura 2000 gebieden zijn geschrapt;

Dragen GS op:
• Om een onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden om de aanwijzingen van de Brabantse Natura 2000 gebieden ingetrokken te krijgen;
• Een inventarisatie van alle mogelijkheden zo spoedig mogelijk aan PS toe te zenden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant