MOTIE Boeren horen bij Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• Boeren ons dagelijks voedsel produceren;
• Boeren grote gebieden van ons landschap en natuur beheren;
• Agrarische bedrijven en landschappen van grote cultuurhistorische waarde voor Brabant zijn;

Overwegende dat:
• De kloof tussen boer en burgers de laatste decennia vergroot is;
• Brabantse boeren nog te weinig de erkenning krijgen die ze verdienen;
• Provinciale Staten in Zeeland al actief bezig zijn om hun steun aan de agrarische sector te betuigen, onder meer met een boerenlunch met regionale producten op het Zeeuwse provinciehuis;

Dragen GS op:
• Initiateven te ontplooien – onder meer naar Zeeuws voorbeeld – die de Brabantse politiek en de Brabantse burgers nauwer in contact brengen met onze Brabantse boeren, om zo bij te dragen aan een extra stukje erkenning voor deze voedselproducenten en landschapsbeheerders;
• Zo spoedig mogelijk een voorstel richting PS te sturen met daarin een rapportage over de mogelijke initiatieven binnen de provincie Noord-Brabant, inclusief financiële onderbouwing;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant