MOTIE doorgaan met beweiden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• dankzij het buitenwerking stellen van de PAS voor beweiden voortaan een vergunning nodig is;

Overwegende dat:
• koeien in de wei bij het Brabantse landschap horen;
• het diervriendelijk is om koeien zoveel mogelijk buiten in de wei te laten staan;
• koeien in de wei minder ammoniakuitstoot veroorzaken;

Dragen GS op:
• om richting het kabinet de wens uit te spreken dat beweiden in Brabant zonder complexe en tijdrovende vergunningaanvraag mogelijk moet blijven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant