MOTIE benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen een opeenstapeling van rekenkundige, modelmatige, en argumentatieve tekortkomingen constateert in de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid;

Overwegende dat:
• het ammoniakbeleid wetenschappelijk niet goed onderbouwd is;

Verzoeken GS:
• Het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen te betrekken bij provinciaal ammoniakbeleid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant