Motie Geef kalverhouders meer uitstel

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van het uitgebrachte advies van de commissie Remkes `Niet alles kan` inzake de stikstofproblematiek,

Constaterende dat:


• Kalverhouders bij het tegengaan van ammoniakuitstoot op dit moment maar één erkend systeem voor handen hebben, te weten de chemische luchtwasser;
• De chemische luchtwasser met noodzakelijk luchtkanaal uitermate nadelig is voor de brandveiligheid van stallen;
• Een groot deel van de kalverhouders bereid is om bij een passend tijdspad te investeren in alternatieve systemen die bijdragen aan minder uitstoot;
• Brabantse kalverhouders aan hebben gegeven dat het tijdspad binnen de Versnelling transitie veehouderij en de toegekende subsidie vanuit de provincie bij lange na niet toereikend zijn om proeven met alternatieve systemen goed en juist uit te voeren;
• De Brabantse kalversector al bezig is met zogenaamde aangepaste roostervloeren in combinatie met reducerende technieken in de mestput, maar dat er simpelweg meer tijd nodig is om de technieken beter uit te werken;

Overwegende dat:
• Dergelijke alternatieve systemen voor ammoniakreductie bij zullen dragen aan een nog betere leefomgeving voor zowel mens als dier en meer maatschappelijk draagvlak onder de bevolking zullen hebben dan de luchtwasser;
• Het half jaartje uitstel uit de ‘Aanvullende afspraken veehouderij’ niet genoeg soelaas biedt;

Besluiten:
• Om Brabantse kalverhouders uitstel te geven tot er een goed en betaalbaar alternatief voor luchtwassers beschikbaar is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant