Amendement “afzien van deelname Vuelta”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 25 oktober 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit 49/19 B “Wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname in Stichting La Vuelta Holanda”

Besluiten:

“ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 158, tweede lid van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om deel te nemen aan de Stichting La Vuelta Holanda.”

Te vervangen door:

“de wens ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen om, gezien de hoge kosten, af te zien van deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda.”

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem