Motie "Geen bomenkap voor schraalgronden"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• Er in Brabant nog steeds bossen gekapt gaan worden om ruimte te maken voor ‘schraalgronden’ ;
• Volgens onderzoek van Wageningen Universiteit (WUR) er tussen 2013 en 2017 ruim 5.400 hectare bos is verdwenen, wat een afname is van 0,36 procent per jaar en percentueel een sterkere teruggang dan de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud (0,24 procent) .
• Dit niet te wijten is aan uitdijende steden, nieuwe snelwegen of extra landbouwgrond, maar dat de voornaamste oorzaak van de teruggang bestaat uit de omvorming van bossen naar ‘schraalgronden’.

Overwegende dat:
• De provincie voor de omvorming van bos naar andere natuur grotendeels vrijstelling van de herplantplicht kan krijgen op basis van de wet Natuurbescherming;

Dragen GS op:
• Om buiten de al gemaakte afspraken met de terreinbeherende organisaties terughoudend te zijn met het kappen van bomen om ‘schraalgronden’ te creëren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant