Motie "Essentgelden terug naar de Brabanders"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Overwegende dat:
• De Essentgelden direct terug moeten naar de Brabantse burgers;

Dragen GS op:
• Om de Essentgelden, waaronder de nog beschikbare middelen in het Groenontwikkelfonds, rechtstreeks terug te geven aan de Brabantse burgers.

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant