Motie "handhaven verbod gezichtsbedekkende kleding OV”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• In antwoord op schriftelijke vragen van de PVV het college aan heeft gegeven dat Brabantse vervoersbedrijven het standpunt in hebben genomen dat zij het wettelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer niet zullen handhaven ;
• Het college in dezelfde beantwoording duidelijk heeft gemaakt dat over de toepassing en handhaving van dit verbod geen afspraken met de vervoerders zijn gemaakt;

Overwegende dat:
• Het wettelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding zonder uitzonderingen gehandhaafd dient te worden;

Dragen GS op:
• Het wettelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer te respecteren en samen met de Brabantse concessiehouders uit te dragen dat het verbod zal worden gehandhaafd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant