Motie "geen windturbines op cultuurhistorische gronden"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• De Begroting op pagina 33 het volgende meldt: "In 2030 zijn de waardevolle cultuurhistorische landschappen in Brabant behouden en waar mogelijk versterkt";
• Het college in de beantwoording op technische vraag 36 heeft laten weten dat bovenstaande niet betekent dat de cultuurhistorische landschappen gevrijwaard zijn van windturbines;

Overwegende dat:
• De waardevolle cultuurhistorische landschappen in Brabant alleen behouden en waar mogelijk versterkt kunnen worden door ze te vrijwaarden van windturbines;

Dragen GS op:
• Er zorg voor te dragen dat in de waardevolle cultuurhistorische landschappen in Brabant geen windturbines worden gebouwd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant