Motie "iedere stad een ziekenhuis"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• Het college nadrukkelijk inzet op het blijfklimaat in met name krimpgebieden;

Overwegende dat:
• Bij krimpgebieden ziekenhuizen verdwijnen, zoals het ziekenhuis in Bergen op Zoom, wat ten koste gaat van het “blijfklimaat”;
• De leefbaarheid van de Brabanders in negatieve zin wordt aangetast door het verdwijnen van basisvoorzieningen als ziekenhuizen uit de Brabantse steden;

Verzoeken GS:
• Om in het kader van het blijfklimaat zich hard te maken voor het behoud van ziekenhuizen als essentiële zorgvoorziening in alle Brabantse steden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant