Motie “Werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR)”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van voorstel 56 / 19 klimaatakkoord

Constaterende:


- dat de coalitiepartners in het Bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor nieuwe technieken op het gebied van energie
- economische ontwikkeling een kerntaak is van de provincie

Overwegende:
- dat Thorium-gesmoltenzoutreactoren (ThoriumMSR) een cruciale rol kunnen gaan spelen in de energietransitie: inherent veilig, goedkoop, wereldwijd nagenoeg onuitputtelijke voorraden, vrijwel zonder vervuiling en zonder emissie van broeikasgassen
- dat de ThoriumMSR-technologie kan zorgen voor uiterst waardevolle medische isotopen voor kankerbestrijding en antibioticaresistente bacteriënbestrijding
- voor bedrijven een positieve rol van de overheid inzake vergunningverlening en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is om snelheid te verkrijgen in de ThoriumMSR-techniek
- dat de ThoriumMSR-technologie een enorme kans is voor de mensheid én de provincie Noord-Brabant, een kans die niet gemist mag worden

Verzoeken het college:
- om de ThoriumMSR-technologie als nieuwe en innovatieve techniek aan te merken en voor Noord-Brabant werk te maken van deze techniek zowel ten behoeve van energie-ontwikkelingen als op medisch gebied en hiertoe bijvoorbeeld middels een ter zake kundige kwartiermaker de moeilijkheden en mogelijkheden te inventariseren.

en gaan over tot de orde van de dag
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg