Motie “Klimaat is geen argument”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 56 / 19 voor een klimaatakkoord,

Constaterende dat:

- volgens berekeningen met het IPCC Magicc-model het effect van de Brabantse maatregelen onmeetbaar klein zijn (0,00001 graad Celsius)
- volgens berekeningen met het IPCC Magicc-model het wereldwijde effect van alle in het Parijsakkoord gemaakte afspraken (inclusief de inmiddels uittredende VS) een theoretisch effect heeft van 0,05 graden Celsius en indien doorgetrokken tot het jaar 2100 0,17 graden Celsius

Overwegende:
- dat het klimaatakkoord op basis van deze gegevens een reductie van een onmeetbare 0,00027 Celsius in het jaar 2100 geeft
- op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het kader van (zogenaamd) CO2-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid

Verzoekt het college:

- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde / klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleiidsstukken en communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg