Motie “Werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR)”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 november 2019, ter bespreking van voorstel 59 / 19 Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

Constaterende:


- dat de coalitiepartners in het Bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor nieuwe technieken op het gebied van energie en in de stukken omtrent de Energietransitie ‘Thorium’ genoemd wordt
- dat één van de hoofdlijnen binnen de voorgestelde energietransitie “slim integraal combineren” betreft
- dat dekking deels plaats kan vinden uit de nieuwe en qua naamgeving opvallend passende stelpost “Energie, circulaire samenleving en Gezondheid”
Overwegende:
- dat ThoriumMSR een cruciale rol kunnen gaan spelen in de energietransitie: inherent veilig, goedkoop, wereldwijd nagenoeg onuitputtelijke voorraden, vrijwel zonder vervuiling en zonder emissie van broeikasgassen
- dat de ThoriumMSR-technologie kan zorgen voor uiterst waardevolle medische isotopen voor kankerbestrijding en antibioticaresistente bacteriënbestrijding
- voor bedrijven een positieve rol van de overheid inzake vergunningverlening en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is om snelheid te verkrijgen in de ThoriumMSR-techniek
- dat de ThoriumMSR-technologie een enorme kans is voor de mensheid én de provincie Noord-Brabant, een kans die niet gemist mag worden

Verzoeken het college:
- om de ThoriumMSR-technologie als nieuwe en innovatieve techniek aan te merken en voor Noord-Brabant werk te maken van deze techniek zowel ten behoeve van energie-ontwikkelingen als op medisch gebied en hiertoe bijvoorbeeld middels een ter zake kundige kwartiermaker de moeilijkheden en mogelijkheden te inventariseren
- financiering hiervoor te zoeken binnen de stelpost “Energie, circulaire samenleving en Gezondheid”

en gaan over tot de orde van de dag
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg