Motie “Eerst oplossingen voor opslag”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 november 2019 ter bespreking van statenvoorstel 59/19 begrotingswijziging voor uitvoering Energietransitie 2020-2023,

Constaterende:


- dat de energietransitie werkt aan een volledig “CO2-vrije” opwekking van elektriciteit en dus back-up van grootschalige biomassa-, kolen- en gascentrales kennelijk verdwenen is
- dat reststroombiomassa en groen gas slechts zeer beperkt elektriciteit kunnen leveren
- dat de vraag naar elektriciteit door e-auto’s, warmtepompen en inductiekookplaten bij voorgesteld beleid flink toe zal nemen
- dat het opslaan van energie uit windenergie en zonne-energie momenteel extreem duur is

Overwegende:
- dat bij een “Dunkelflaute” de elektriciteits- en grotendeels ook de warmtevoorziening (elektrisch aangedreven) volledig instort bij ontbreken van voldoende opslag van energie

Verzoekt het College:
- in het geheel af te zien van beleid ten behoeve van het aardgasvrij maken van bestaande woningen
- de uitrol van zonne-energie en windenergie stil te leggen, tenminste tot dat er een goede, betrouwbare en betaalbare opslagmethode voor overtollige wind- en zonne-energie gevonden is

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg