Motie "Schrappen en herindelen Natura 2000 als oplossing"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de extra vergadering van Provinciale Staten met als agendapunt: de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDA-gedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten

Constaterende dat:


• Het kabinet de wens heeft uitgesproken om de Natura 2000-gebieden in Nederland kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk gebieden te schrappen of herindelen;

Overwegende dat:
• Ook in Brabant het (gedeeltelijk) schrappen of herindelen van Natura 2000-gebieden een oplossing kan zijn voor de huidige stikstofproblematiek;

Dragen GS op:
• Uit te spreken dat in Brabant het (gedeeltelijk) schrappen of herindelen van Natura 2000-gebieden een oplossing kan zijn voor de huidige stikstofproblematiek;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant