Motie "eerlijke deadlines voor de boeren"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de extra vergadering van Provinciale Staten met als agendapunt: de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDA-gedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• De deadline voor vergunningsaanvragen die Brabant op 1 april 2020 heeft gezet, zo snel mogelijk van tafel moet;

Dragen GS op:
• om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, zoals vastgelegd als GML-bestand met plan-idn NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01, voor te leggen, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:
- De deadline voor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt overal in de verordening gewijzigd van 1 april 2020 naar een nieuwe datum die recht doet aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komt;
- De deadlines voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen (bedoeld onder artikel 2.66 lid 2 en corresponderende artikelen), de afwijkende deadlines voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen (artikel 2.67) en de deadline voor stoppende veehouders (artikel 2.68) worden uit de verordening geschrapt en vervangen voor nieuwe deadlines die recht doen aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant