MOTIE BESTUURSAKKOORD 'KIEZEN VOOR KWALITEIT' VAN TAFEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 november 2019, ter bespreking van de ontstane politieke situatie na het opstappen van 2 gedeputeerden uit het college van GS,

Constaterende dat:

- 2 gedeputeerden zijn opgestapt uit het college nadat een deel van de coalitie in PS geen steun gaf aan plannen van het college met betrekking tot de landbouw

- onduidelijk is geworden of en zo ja welk deel van het bestuursakkoord precies nog op steun kan rekenen van de partijen die hun handtekening onder het akkoord hebben gezet.

Overwegende dat:

- het huidige bestuursakkoord verregaande maatregelen, een substantiële hoeveelheid beleid inclusief een omvangrijk financieel beslag omvat

- een bestuursakkoord van de financiële en beleidsmatige omvang als dat in Noord-Brabant - met daarbij ook nog eens de omvangrijke 'trendbreuken' zoals geformuleerd bij de begroting 2020 (waarbij middelen reeds uit de volgende 2 bestuursperioden in nieuwe verplichtingen zijn vastgelegd) -, waarvan niet klip en klaar duidelijk is of en zo ja welke onderdelen door alle oorspronkelijke ondertekenaars nog volledig worden ondersteund, onhoudbaar is.

Besluiten

- het bestuursakkoord 'Kiezen voor kwaliteit' te verwerpen, en in te zetten op onderhandeling over een nieuw bestuursakkoord.

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Maikel Boon

PVV Noord-Brabant