MOTIE “afblijven van latente ruimte” bij Brabantse Aanpak Stikstof

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:


• In de voorgestelde Brabantse aanpak stikstof nog altijd wordt getornd aan de latente ruimte
• Ondernemers leges hebben betaald en andere kosten hebben gemaakt bij de aanvraag van de vergunning;

Overwegende dat:
• Veehouders de ruimte in hun vergunningen nodig kunnen hebben om noodzakelijke toekomstige investeringen in hun bedrijf te kunnen doen;
• Het onvrijwillig innemen van latente ruimte zonder passende compensatie wordt ervaren als diefstal van eerlijk vergunde rechten;
• Het op deze wijze aantasten van de bestaande vergunningsruimte derhalve volstrekt onacceptabel is;

Dragen GS op:
• In de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant niet uit te gaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, maar van de gehele vergunde activiteit;
• De noodzakelijke wijzigingen hiervoor zo spoedig mogelijk in een nieuwe versie van de beleidsregel op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant