Motie "eerlijke deadlines voor de boeren" bij Brabantse Aanpak Stikstof

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• De deadline voor vergunningsaanvragen, die GS op 1 januari 2021 wil zetten, nog steeds onrechtvaardig is en zo snel mogelijk van tafel moet;

Dragen GS op:
• om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, zoals vastgelegd als GML-bestand met plan-idn NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01, voor te leggen, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:
- De deadline voor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt overal in de verordening gewijzigd van 1 april 2020 naar een nieuwe datum die recht doet aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komt;
- De deadlines voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen (bedoeld onder artikel 2.66 lid 2 en corresponderende artikelen), de afwijkende deadlines voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen (artikel 2.67) en de deadline voor stoppende veehouders (artikel 2.68) worden uit de verordening geschrapt en vervangen voor nieuwe deadlines die recht doen aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant