Motie "Schrappen en herindelen Natura 2000 als oplossing" bij Brabantse Aanpak Stikstof

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:


• Het kabinet de wens heeft uitgesproken om de Natura 2000-gebieden in Nederland kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk gebieden te schrappen of herindelen;

Overwegende dat:
• Ook in Brabant het (gedeeltelijk) schrappen of herindelen van Natura 2000-gebieden een oplossing kan zijn voor de huidige stikstofproblematiek;

Dragen GS op:
• Te erkennen dat in Brabant het (gedeeltelijk) schrappen of herindelen van Natura 2000-gebieden een oplossing kan zijn voor de huidige stikstofproblematiek;
• Deze oplossing mee te nemen in de onderhandelingen met IPO en het Rijk;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant