MOTIE “EVZs geen onderdeel van Natura 2000”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 januari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

Overwegende dat:

• Het ongewenst is om het Natura 2000-netwerk in Brabant te laten uitbreiden;

Dragen GS op:

• Dat nieuw aan te leggen ecologische verbindingszones nooit onderdeel mogen uitmaken van het Natura 2000-netwerk

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant