MOTIE “Gemeenten en EVZs”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 januari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

Dragen GS op:

• Dat door de provincie nooit het middel van dwang ingezet mag worden richting gemeenten bij het aanleggen van de EVZs;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant