Amendement “terug naar 2028”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 14 februari 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 10/20 B “Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant”

Besluiten tot de volgende wijzigingen bij de wijziging Interim omgevingsverordening – regelwijziging1,
vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN NL.IMRO.9930.IOVwijzregels1-va01:

1. Artikel 2.66, eerste lid, wordt vervangen door de volgende tekst;

Vanaf 1 januari 2028 is het verboden een huisvestingssysteem toe te passen of in werking te hebben dat:
a. is gerealiseerd op basis van een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, dan wel een melding ingevolge het Activiteitenbesluit, die:
1. voor de hoofdcategorie rundvee uit de Regeling ammoniak en veehouderij: langer dan
20 jaar geleden onherroepelijk is geworden respectievelijk langer dan 20 jaar geleden
is ingediend,
2. voor alle andere diercategorieën: langer dan 15 jaar geleden onherroepelijk is
geworden, respectievelijk langer dan 15 jaar geleden is ingediend;
b. niet voldoet aan de vereisten opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem bij deze verordening.

2. Artikel 2.66, tweede lid, vervalt;
3. Artikel 2.66, derde lid, vervalt;

4. Artikel 2.66, vierde lid, wordt hernummerd tot het tweede lid wordt vervangen door de volgende tekst:

In aanvulling op het eerste geldt voor veehouderijen die op 6 juli 2017 op
bedrijfsniveau gemiddeld voldeden aan de op dat moment geldende technische staleisen
opgenomen in bijlage 2 dat de veehouderij voldoende mogelijkheden krijgt, zonder dat de
bedrijfsvoering van de onderneming in gevaar komt, om te zorgen dat elk toegepast
huisvestingssysteem binnen de veehouderij op zichzelf kan voldoen aan de vereisten als
opgenomen in Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem bij deze verordening.

5. Artikel 2.67 vervalt;
6. Artikel 2.68 vervalt;
7. Draagt GS op de data in Bijlage 2 in overeenstemming te brengen met bovenstaande
amendering.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem Maikel Boon