Motie "opschorten provinciale stikstofregels"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 februari 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 10/20 Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:


• De provincie Noord-Brabant de afgelopen jaren veelvuldig eigen beleidsregels op het gebied van stikstof heeft opgesteld, die in de uitwerking veelal verder gaan dan het landelijke beleid;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een eerlijke en gelijke behandeling;
• Recente ontwikkelingen duidelijk hebben gemaakt dat het stikstofbeleid op drijfzand is gebaseerd, omdat de metingen niet deugen en de rekenmodellen aan alle kanten rammelen;
• Er daarom acute noodzaak is tot opschorting van de provinciale stikstofregels, omdat deze er mede schuldig aan zijn dat dagelijks boeren failliet gaan of genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen;

Spreken uit:
• Dat de Brabantse stikstofregels zo snel mogelijk dienen te worden opgeschort;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant