Motie "Geen belemmeringen eventuele uitbreiding A59"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 maart 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Spreken uit:


• Dat de vaststelling van het inpassingsplan voor het Natuurgebied Westelijke Langstraat op geen enkele wijze een belemmering mag vormen voor een eventuele, toekomstige uitbreiding van de A59;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant