Amendement “niet treden in bevoegdheid PS”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

artikel 3 lid 2 "Advisering aan en besluitvorming door Provinciale Staten als bedoeld in het eerste lid onder c, blijft achterwege indien naar het oordeel van de commissie evident geen sprake is van conflicterende belangen"

Te schrappen.

Toelichting
Bij de recente aanbesteding voor de accountantsdiensten is een eis geformuleerd die erop ziet dat de accountant geen opdrachten voor GS/ambtelijke organisatie aanneemt zonder eerst toestemming aan PS te vragen.

De letterlijke tekst van de gestelde eis voor de nieuwe accountant uit de recente aanbesteding:
"Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat deze niet gerechtigd is gedurende de looptijd van de overeenkomst accountantsdiensten opdrachten c.q. werkzaamheden welke in brede zin te classificeren zijn als accountantsdiensten alsmede of opdrachten c.q. werkzaamheden welke op andere wijze kunnen conflicteren met de uitvoering van de onderhavige opdracht en/of de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer, dit ter beoordeling van PS, uit te voeren voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten van de PNB.
Opdrachtnemer dient daarom voorafgaande van het aangaan van opdrachten voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten van de PNB goedkeuring te vragen aan PS. Deze goedkeuring wordt enkel geweigerd indien er naar mening van PS sprake is een dergelijke situatie."

Het te schrappen artikel is in strijd met deze eis.

Daar komt bij dat dit artikel in een commissiereglement ziet op het achterwege blijven van besluitvorming van PS. Een commissiereglement kan daar niet voor bedoeld zijn.

Tenslotte is lid 2 strijdig met artikel 3 lid 4.

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen