Amendement “advisering verzoeken van de accountant”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit I 11/20 B “Commissie sturen en verantwoorden”

Besluiten in Ontwerpbesluit I :

de tekst onder artikel 3, lid 1 onderdeel c
"Het adviseren van PS ten aanzien van een door hen te nemen besluit of een voorgenomen opdracht van Gedeputeerde Staten of de ambtelijke organisatie aan de accountant conflicteert met de onafhankelijke positie die de accountant dient in te nemen bij de uitvoering van de interim- en jaarrekeningcontrole"

Te wijzigen in:

“Het adviseren van PS ten aanzien van een door PS te nemen besluit over een verzoek van de accountant aan PS om een opdracht voor GS of de ambtelijke organisatie te mogen aannemen.”

 

Toelichting:
Bij de recente aanbesteding voor de accountantsdiensten is een eis geformuleerd die erop ziet dat de accountant geen opdrachten voor GS/ambtelijke organisatie aanneemt zonder eerst toestemming aan PS te vragen. Het voorliggende reglement van de commissie geeft een andere draai daaraan, en dat is gezien de zuiverheid in opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap ongewenst, mede gelet op de ervaringen met de vorige accountant, waar deze zelfde spelregels niet juist zijn toegepast.

De letterlijke tekst van de gestelde eis voor de nieuwe accountant uit de recente aanbesteding:
"Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat deze niet gerechtigd is gedurende de looptijd van de overeenkomst accountantsdiensten opdrachten c.q. werkzaamheden welke in brede zin te classificeren zijn als accountantsdiensten alsmede of opdrachten c.q. werkzaamheden welke op andere wijze kunnen conflicteren met de uitvoering van de onderhavige opdracht en/of de onafhankelijkheid van de opdrachtnemer, dit ter beoordeling van PS, uit te voeren voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten van de PNB.
Opdrachtnemer dient daarom voorafgaande van het aangaan van opdrachten voor de ambtelijke organisatie van de PNB en/of de Gedeputeerde Staten van de PNB goedkeuring te vragen aan PS. Deze goedkeuring wordt enkel geweigerd indien er naar mening van PS sprake is een dergelijke situatie."

 

PVV Noord-Brabant
Patricia van der Kammen