Amendement “Moties en amendementen schriftelijk verspreiden”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:• Aan artikel 34 het volgende lid toe te voegen:

“8. voor statenleden die dit wensen, wordt het amendement schriftelijk verspreid.”

• Aan artikel 35 het volgende lid toe te voegen:

“9. voor statenleden die dit wensen, wordt de motie schriftelijk verspreid.”

• Aan artikel 36 het volgende lid toe te voegen:

“10. voor statenleden die dit wensen, wordt de actuele motie schriftelijk verspreid.”

Toelichting:

Het verspreiden van moties en amendementen op papier komt de overzichtelijkheid bij stemming ten goede en bevordert afstemming binnen fracties tijdens de Statenvergadering, bijvoorbeeld omdat er op papier aantekeningen en stemadviezen geschreven kunnen worden. Het reglement dient dan ook de verspreiding op papier te faciliteren.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem