Amendement “Volgorde sprekers en woordvoering”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Artikel 24 lid 5, 8, 9 en 10 uit het voorliggende reglement te schrappen.

Toelichting:
Lid 5 spreekt van maximaal één woordvoerder per agendapunt of onderwerp. Dit is een onwerkbare situatie omdat veel onderwerpen meerdere portefeuilles raken, zeker als de provincie steeds meer ‘integraal’ gaat werken. Een voorbeeld is de Omgevingsvisie/-verordening, waar straks niet alleen maar ruimtelijke aspecten, maar ook het Provinciaal Verkeers en Vervoerplan en het Provinciaal Waterplan bij betrokken zijn. Er moet dan ruimte zijn om de verschillende deskundigen uit een fractie het woord te kunnen laten voeren.

Lid 8 vormt een inbreuk op het spreken zonder last van een gekozen volksvertegenwoordiger. Ieder lid van PS moet vanuit diens persoonlijke mandaat kunnen interrumperen.

Lid 10 maakt het artikel volkomen inconsequent. Juist bij de belangrijkste kaderstellende momenten voor PS zou de mogelijkheid om door te vragen hiermee worden beperkt.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem