Amendement “Gebruik mobiele apparatuur”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Artikel 21 lid 2 te schrappen

Toelichting:
Artikel 21 lid 2 stelt: ‘Degene die tijdens een vergadering in de vergaderzaal geluid- of beeldregistraties wenst te maken, dan wel deze wenst te vertonen of ten gehore brengen, doet daarvan mededeling aan de voorzitter en gedraagt zich naar zijn aanwijzingen.’ Dit is een onwenselijke belemmering van het recht van een Statenlid om vrijelijk opnames te maken en daarom dient dit lid te worden geschrapt.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem