Amendement “Alle ingekomen stukken op de provinciale website”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 6 maart 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 21/20 B Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020”

Besluiten:

Artikel 18 lid 2 te wijzigen in:

“2. Voor aan Provinciale Staten gerichte ingekomen stukken geldt het volgende:
a. de griffier plaatst de naam van de afzender en het onderwerp, voorzien van een behandelvoorstel, op een lijst ingekomen stukken;
b. indien de afzender een natuurlijk persoon betreft, is het ingekomen stuk als burgerbrief op de lijst van ingekomen stukken opgenomen;
c. de griffier agendeert de lijst ingekomen stukken voor de agendavergadering;
d. de griffier maakt de lijst ingekomen stukken bekend via de website van de provincie;
e. bij de bekendmaking als bedoeld in het tweede lid, onder d worden alle bij de lijst behorende stukken op de website van de provincie geplaatst, waarbij burgerbrieven worden geanonimiseerd;
f. de griffier verstrekt de op die lijst vermelde mededelingen en brieven aan alle Statenleden;
g. de agendavergadering brengt advies uit aan Provinciale Staten omtrent de wijze van afhandeling door Provinciale Staten;
h. Provinciale Staten stellen de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.”

Toelichting:
Burgerbrieven worden momenteel niet op de website van de provincie geplaatst, waardoor onze burgers niet volledig kennis kunnen nemen van de stukken die aan PS worden toegezonden. Dit is een onwenselijke situatie en het anonimiseren van de burgerbrieven is hiervoor een adequate oplossing.

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem