Motie van afkeuring Van Merrienboer 8-5-2020

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 mei 2020, ter bespreking van
Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Constaterende dat:

• De gedeputeerde van Ruimte en Wonen zonder overleg met zijn collega’s in Noord-Holland, Zeeland en Drenthe is overgegaan tot de aankoop van agrarische bedrijven in deze provincies met als doel om stikstofruimte te creëren voor LPM;

Overwegende dat:

• De gedeputeerde met zijn actie het imago van de provincie Noord-Brabant heeft beschadigd;
• De gedeputeerde tijdens de themavergadering aan heeft gegeven dat hij “excuses” heeft gemaakt aan zijn collega’s maar dat hij tevens geen spijt van zijn handelwijze heeft;

Keuren het handelen van de gedeputeerde van Ruimte en Wonen inzake de aankoop van agrarische bedrijven in andere provincies ten behoeve van LPM af,

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant