Motie overgebleven stikstofruimte niet zomaar weggeven

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 mei 2020, ter bespreking van
Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Constaterende dat:

• Het college de stikstofruimte van zes agrarische bedrijven heeft opgekocht en maar een klein percentage hiervan nodig heeft om te compenseren voor LPM;
• De gedeputeerde aan heeft gegeven dat hij de overige stikstofruimte “graag beschikbaar [wil stellen] voor publieke doelen in de andere provincies";

Overwegende dat:

• Het onwenselijk is dat het college zonder overleg met PS deze duur verkregen stikstofruimte weg gaat geven;

Spreken uit:
• Dat het college eerst met een gedegen voorstel naar PS dient te komen voordat de resterende stikstofruimte behorende bij dit voorstel wordt ingezet of weggegeven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant