Motie “los van van gas los”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- met grote spoed betaalbare woningen moeten worden gerealiseerd
- goede gasnetwerken veelal aanwezig bij of dichtbij de projecten zijn

Overwegende dat:

- gas een veilige, goedkope (excl. heffingen) en zeer schone brandstof is
- “duurzame” systemen direct of indirect veelal ook door gasinstallaties gevoed worden, met name in grote delen van de winter
- in het gasnetwerk ook biogas, syngas en andere vormen van gas getransporteerd kunnen worden in de nabije toekomst

Verzoeken het college:
- in de gesprekken in te brengen af te willen zien van “van gas los”- ambities en per situatie de qua maatschappelijke kosten meest aantrekkelijke vorm van energievoorziening te willen kiezen

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

 

Alexander van Hattem
Harry van den Berg