Motie “bouwbesluit”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- met grote spoed betaalbare woningen moeten worden gerealiseerd

Overwegende dat:

- duurzaamheidsambities voorbij de eisen van het huidig geldende bouwbesluit veelal prijsopdrijvend zijn

Verzoeken het college:
- geen prijsopdrijvende duurzaamheidsambities in te brengen in de projecten die volgens het huidig geldende bouwbesluit niet noodzakelijk zijn

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Harry van den Berg