Motie woonomgeving en migranten

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- Het voorstel spreekt over “het grote belang van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen als een van de centrale pijlers van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat”;

Overwegende dat:

- Asielzoekerscentra en huisvesting van arbeidsmigranten een negatief effect hebben op een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat;

Roept GS op:

- het grote belang van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen als een van de centrale pijlers van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat niet aan te tasten door de huisvesting van asielzoekerscentra en huisvesting van arbeidsmigranten;
- Bij transformaties (leegstaande) gebouwen niet ombouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten of AZC’s;

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

 

Alexander van Hattem