Motie geen voorrang statushouders

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- Gemeenten statushouders nog regelmatig voorrang verlenen bij toewijzing van woningen;

Overwegende dat:

- Andere woningzoekenden hierdoor op een achterstand worden gezet;
- Hierdoor verschil wordt gemaakt tussen statushouders en andere ingezetenen;

Roept GS op:

- Gemeenten te blijven attenderen om geen voorrang meer te verlenen aan statushouders bij toewijzing van woningen;

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem