Motie geen transformatie cultuurcomplexen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- Bij binnenstedelijke transformaties veelal sprake is van gebieden met cultuurcomplexen;

Overwegende dat:

- Investeren in stedelijke cultuurcomplexen geen provinciale kerntaak is;

Roept GS op:

- Bij binnenstedelijke transformaties niet te investeren in cultuurcomplexen;

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem