Motie 'artikel 217a-onderzoeken vermelden'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van
Statenvoorstel 45/20 Perspectiefnota 2020

Constaterende dat:

• In de Onderzoeks- en Adviesagenda 2020, behorende bij de perspectiefnota, niet expliciet staat aangegeven welke onderzoeken GS op basis van provinciewet artikel 217a uitvoert naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur;

Overwegende dat:

• Het in het belang van de controlerende taak van PS is wanneer wel helder in de Onderzoeks- en Adviesagenda wordt vermeld welke onderzoeken op basis van artikel 217a worden/zijn uitgevoerd;

Dragen GS op:
• in de Onderzoeks- en Adviesagenda voortaan onderscheidelijk aan te geven welke onderzoeken zijn/worden uitgevoerd op basis van artikel 217a van de provinciewet;

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant