Motie afrastering tegen wolf in Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van
Statenvoorstel 45/20 Perspectiefnota 2020

Constaterende dat:


• De wolf zich na 120 jaar afwezigheid definitief in Brabant heeft gevestigd, en in korte tijd een aantal landbouwdieren heeft doodgebeten;
• Staatsbosbeheer melding heeft gemaakt van effectieve wolfwerende maatregelen op de Veluwe, waar gebruik wordt gemaakt van een elektrisch raster;

Overwegende dat:
• Schapenhouders en vleesveehouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun dieren;
• Een wolvencommissie op de Veluwe met een preventieplan komt dat adviezen bevat voor de financiële ondersteuning van schapen- en geitenhouders voor het plaatsen van vaste en verplaatsbare afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden;
• Effectieve wolfwerende maatregelen ook zullen leiden tot een bescherming van de wolf zelf;

Verzoeken GS:
• Om contact te zoeken met de wolvencommissie in de provincie Gelderland en te kijken of, en zo ja hoe hun preventieplan overgenomen kan worden in Brabant;
• Hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant