Motie 'logistieke XXL-centra onderwerpen aan bindende draagvlakpeiling'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat het nieuwe college voor de komende drie jaar het correctief referendum mogelijk gaat maken;
• In vele delen van Noord-Brabant gigantische XXL-distributiecentra in de planning zitten;
• Er veel weerstand onder omwonenden is tegen deze onnodige verwoesting van natuur, landschap en leefbaarheid die nauwelijks bijdraagt aan werkgelegenheid voor onze éigen Brabanders;
• Er eerder dit jaar een brandbrief namens 8 bewonersgroepen verspreid over heel Noord-Brabant is aangeboden over dit onderwerp (bijlage);

Overwegende dat:
• De verdozing van Noord-Brabant zeer ingrijpende gevolgen heeft voor Brabant en de (leefwereld van de) Brabanders;
• De plannen rondom XXL distributiecentra dan ook uitermate geschikt zijn om het referenduminstrument voor in te zetten, zodat de Brabanders over dit onderwerp hun stem kunnen laten horen;

Besluiten:
• Alle plannen rondom XXL distributiecentra door middel van een bindende draagvlakpeiling voor te leggen aan de Brabanders, alvorens de bestuurlijke opvattingen van de provincie definitief worden vastgesteld;

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant