Motie 'Draagvlak meten in plaats van maken'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:

• Het woord ‘draagvlak’ 31 keer in het bestuursakkoord te vinden is;
• De nieuwe coalitie daarbij verwoordt “We gaan actief op zoek naar draagvlak.”

Overwegende dat:

• Draagvlak essentieel is om beleid daadwerkelijk te kunnen rechtvaardigen

Spreken uit dat:
• Op zoek gaan naar draagvlak altijd de betekenis heeft van het meten van draagvlak, en nooit die van het creëren of zoeken daarvan;
• Draagvlak alleen gemeten kan worden door de Brabanders actief, voldoende, neutraal en objectief en volledig geïnformeerd te bevragen;
• Bij het constateren van het ontbreken van draagvlak een plan automatisch geen doorgang kan vinden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant