MOTIE "Opzeggen IPO-lidmaatschap"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:

• Van de transitie van het IPO naar een belangenorganisatie met een smalle agenda weinig meer over is;
• Het IPO tekende bij het kruisje voor het IBP zonder zich af te vragen of de democratische legitimiteit afdoende was geborgd;

Overwegende dat:

• Het IPO zich daarbij op uiterst opdringerige wijze manifesteert als een pleitbezorger van een politiek omstreden agenda, wat niet past bij een organisatie die beoogt een belangenbehartiger te zijn en dus een neutrale houding zou moeten aannemen;
• Het IPO de belangen van Brabant niet behartigt maar juist verkwanselt onder meer door adviezen die de Brabanders aan de bedelstaf zullen brengen met een blik die slaafs op Brussel is gericht;
• Het IPO op geen enkele wijze oog heeft voor de burgers, noch voor de volksvertegenwoordiging;
• De belangen van Brabantse burgers en bedrijven daarom veel beter geborgd zijn zonder het regenteske IPO;

Besluiten:

• Het IPO-lidmaatschap op te zeggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant