Motie “Investeren in wegen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- het Brabantse wegennet vele knelpunten kent op zowel de provinciale als de rijkswegen en (opnieuw) zware congestie verwacht kan worden indien de Coronabeperkingen worden opgeheven en (later) wanneer economie weer opveert

Overwegende dat:

- de te verwachten economische crisis kan zorgen voor voldoende aanbod van arbeid en lagere investeringskosten dan voor de crisis
- anticyclisch investeren goed is in economisch mindere tijden

Verzoeken het college:

- zo snel mogelijk aan de slag te gaan met projecten die in de (MIRT-)pijplijn zitten en deze – waar nodig in overleg met Rijk en gemeenten – zo snel mogelijk naar de realisatiefase te brengen

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg