Motie "Geen belemmeringen voor de omschakeling van luchtwassers naar diervriendelijke, innovatieve stalsystemen"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Dit nieuwe college doorgaat met de versnelling transitie veehouderij;
• De versnelling transitie veehouderij volledig gericht is op stalsystemen met een verlaagde uitstoot van ammoniak;
• Als de plannen van deze versnelling worden uitgewerkt dit nadelige effecten kan hebben voor dieren en boeren, doordat gesloten stalsystemen in combinatie met luchtwassers zorgen voor een ongezond leefklimaat in de stal;
• Vuur zich bij een stalbrand via een luchtwasser razendsnel kan verspreiden;
• Het voor boeren door de versnelling moeilijk is om over te stappen van luchtwassers naar een diervriendelijkere (bron)maatregelen;

Overwegende dat:
• De ontwikkeling van (technische) oplossingen die zowel het dierenwelzijn verbeteren en de volksgezondheid dienen tijd kost;
• De huidige regels voor extern salderen de omschakeling van lichtwassers naar diervriendelijke, innovatieve stalsystemen belemmeren ;

Verzoeken GS:
• Bestaande belemmeringen voor de omschakeling van luchtwassers naar diervriendelijke, innovatieve stalsystemen uit de beleidsregels te halen, zodat salderen bij dit soort omschakelingen niet meer noodzakelijk is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant