Motie "Stikstof is een boekhoudkundig probleem, geen milieuprobleem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Stikstof ongeveer 80% van onze atmosfeer vormt;
• Stikstof geenszins ‘gevaarlijk’ of ‘milieuonvriendelijk’ is, en ook de zogeheten ‘actieve stikstofverbindingen’ die worden gevormd bij industriële of agrarische activiteiten – zoals stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) – niet gevaarlijk zijn;
• Stikstof in principe goed is voor planten en bomen, het vormt immers de basis van Pokon plantenvoeding en andere vormen van bemesting;

Overwegende dat:
• Een overdaad aan stikstof moet worden voorkomen, maar dat de uitstoot van stikstof in Brabant al jaren daalt dankzij de afspraken uit het stikstofconvenant van 2009;

Verzoeken GS:
• Uit te dragen dat stikstof een boekhoudkundig probleem vormt maar geen milieuprobleem;

En gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant